Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Oktober >

Helsingfors kyrkliga samfällighetens ekonomi är stabil trots knappare resurser

Helsingfors kyrkliga samfällighetens ekonomi är stabil trots knappare resurser

24.10.2014 18:58

Den kyrkliga samfällighetens ekonomi är stabil trota att penningresurserna är mindre.

Helsingors kyrkliga samfällighet kommer inte att skrida till radikalare ekonomiska åtgärder även om det allmänt svaga ekonomiska läget i landet givetvis påverkar samfällighetens ekonomi. Det finns såväl inbesparingar som placeringar, vilket stabiliserar den kyrkliga samfällighetens budget för år 2015 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2015-2017,vilka nu har godkänts av Gemensamma kyrkorådet på mötet 23.10.2014.

Samfällighetens inkomster stagnerar medan utgiftsnivån stiger och man är tvungen att göra en del nödvändiga investeringar bland annat i verksamhetsutrymmena och församlingarna måste minska sina utgifter.

Man har under de närmaste åren gjort smärre minskningar i församlingarnas och de övriga enheternas verksamhetsmedel. Nästa år är verksamhetsmedlen 1,5 procent mindre än under innevarande år. I praktiken måste församlingarna minska sin personal en aning därför att största delen av utgifterna är personalrelaterade. Detta sker dock bara genom såkallad naturlig avgång. De största investeringarna gällande verksamhetsutrymmena är grundreparationer av kyrkorna. Under år 2015 reparerar man bland annat Tölö kyrka och Berghälls kyrka samt Drumsö kyrka.

Samfälligheten reparerar också bostadsobjekt bland annat i Vik och på Arabiastranden. Detta anstränger dock inte ekonomin för dessa realiseras eller ger hyresintäkter på längre sikt.

Under de kommande åren minskar samfällighetens inkomster då staten börjar ge ersättning för att kyrkan sköter samhälleliga uppgifter i stället för att kyrkan får en andel av skatteinkomsternas avkastning. Minskningen uppskattas vara ungefär 4 miljoner euro.

I den kyrkliga samfällighetens budget för år 2015 uppskattas de totala inkomsterna till ungefär 132 miljoner euro (innevarande år 125 miljoner euro).Skatteintäckterna uppskattas till 98 miljoner euro av vilka 82 miljoner euro personskatt (80 miljoner euro) och andelen av skatteinkomsternas avkastning 16 miljoner euro (16 miljoner euro).Finansieringsintäckterna uppskattas efter vederbörliga avdrag vara cirka 15 miljoner euro verksamhetsintäckterna 12 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna uppskattas vara cirka 104 miljoner euro. De av staten debiterade utgifterna för indrivning av skatt uppskattas till 2 miljoner euro samt avgifterna till Kyrkans centralfond 7 miljoner euro. Med dessa medel stöder man rikskyrkans verksamhet sant mindre bemedlade församlingar. Efter avskrivningarna är räkenskapsperiodens resultat 2,5 miljoner euro.

Gemensamma kyrkofullmäktige besluter slutgiltigt om budgeten i december.

Mer info om budgeten ger förvaltningsdirektör Riitta-Sisko Tarkka tfn.09-23402300 och 050-5307830 eller kommunikationschef Seppo Simola tfn 09-23402231 eller 050-5514442.

Alf Lindberg

Församlingarna har knappare resurser.