Startsida > Gemensam förvaltning > Tjänster > Gravtjänst >

Bokning av kremering och urnenedläggning

Bokning av kremering och urnenedläggning

Helsingfors kyrkliga samfällighet har krematorier i Malm och Furumo. Man kommer överens om kremeringen med centralregistrets gravtjänst.

Redan innan begravningstillståndet, som skrivs ut av en läkare, erhållits kan tid för begravningen reserveras. De anhöriga eller begravningsbyrån ombesörjer att begravningstillståndet sänds till centralregistret innan jordfästningen förrättas. För köp av urna skall man vända sig till en begravningsbyrå.

Malms krematorium används om urnenedläggningen sker på Malms eller Månsas begravningsplats, i annat fall sker kremeringen i Furumo krematorium.

Kremeringsavgiften för helsingforsare är 100 € och för icke ortsbor 330 €.

Kremeringstid i det privata krematoriet i Sandudd bokas via begravningsbyrån av Krematoriestiftelsen, tfn 09 605 913.

Jordning av askan

Krematoriet får lämna ut askan endast för gravsättning eller på annat sätt beständig placering på en enda plats. Innan urnan avhämtas från krematoriet, skall en skriftlig anmälan göras till centralregistret om var urnan eller askan kommer att placeras permanent. Vid utlämningen av urnan skall avhämtaren bestyrka sin identitet.

Askan kan sättas i jorden utan urna på sådant område som är avsett för spridning av aska eller i en minneslund.

Jordning av askan på ett privat område kräver alltid tillstånd av områdets ägare eller innehavare. Då urnan avhämtas från krematoriet, antecknas på urneöverlåtelsedokumentet områdets namn och registernummer. Om graven utmärks med ett bestående minnesmärke, tolkas den som en privat grav för vilken tillstånd av regionförvaltningsverket krävs.

I Helsingfors är det möjligt att sprida ut askan i havet på ett område vid Gråhara. Ytterligar uppgifter och en karta över sjöområdet kan man få från centralregistret.

Urnenedsättningen

Man kommer även överens om tiden för urnenedsättningen med centralregistret. Om den avlidna kremeras i samfällighetens krematorium kan tid för urnenedläggning reserveras tidigast en vecka efter välsignelsen.

I en urnenedläggning deltar vanligen endast de närmast anhöriga. Begravningsplatsens vaktmästare närvar. De anhöriga kan, om de så önskar, be den präst som förrättat jordfästningen att delta.

Vid graven kan en kort bönestund hållas. Den kan omfatta bibelläsning, bön, bönen Fader vår och Herrens välsignelse. En modell finns i slutet av psalmboken under rubriken "Sorgeandakter". En motsvarande bönestund kan hållas när kistan sänks i graven senare än jordfästningen, t ex då graven finns på annan ort.

Vid gravsättning i Berghälls kyrka ansvarar centralregistrets gravtjänst för flyttningen av urnan. Innan urnan nedsänks i graven, hålls en bönestund vid minnesaltaret.

Centralregistrets gravtjänst

tfn 09 2340 6001

Mer gravtjänsts kontaktuppgifter

.....